Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim

Świetlica

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

 

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawca organizuje pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową 
i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne.

 

1. Organizacja pracy świetlicy poprzez zapoznanie z regulaminem świetlicy, ustalenie norm obowiązujących na świetlicy, integracja zespołu, poznanie praw i obowiązków.

2. Organizowanie racjonalnego i bezpiecznego pobytu dzieci w godzinach działania świetlicy poprzez przyjmowanie kart zgłoszeń na świetlicę, sprawdzanie list obecności na zajęciach świetlicowych, otoczenie szczególną opieką „nowych” uczniów.

3. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków poprzez kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych, wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie, wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły 
i innych uczniów, wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole, dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej, kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi, nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

4. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas dowozów, w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).

5. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym poprzez organizowanie warunków 
i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy, pomoc w odrabianiu lekcji, dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu, rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się, organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dzieci.

6. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział 
w konkursach plastycznych; teatralnych – przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, odgrywanie scenek sytuacyjnych; czytelniczo-medialnych – udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, apele, uroczystości, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteka szkolną; umuzykalniających – prowadzenie zabaw muzyczno-rytmicznych, nauka nowych piosenek 

i utrwalanie już znanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, tańce integracyjne; hobbystycznych; sportowo – zabawowych.

7. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych, wykonywanie gazetek i wystaw okolicznościowych, poznanie tradycji szkoły i jej patrona, organizowanie i udział 
w imprezach kulturalno-rozrywkowych według kalendarza imprez.

8. Edukacja prozdrowotna poprzez wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku (organizowanie gier i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej), wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie się), rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.

9. Edukacja czytelnicza i medialna poprzez czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych, rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym wyjściu z świetlicy.

3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

4. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

6. Dziecko, które nie ukończyło 7 lat może zostać odebrane ze świetlicy jedynie przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę wpisaną do Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy.

7. Dzieci powyżej 7 lat mogą wychodzić ze świetlicy samodzielnie, jeśli taka informacja znajduje się w Karcie Zgłoszenia. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy odbywa się o godzinie wpisanej w danym dniu w Karcie Zgłoszenia.

8. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas.

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

11. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

12. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .

13. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

14. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny